Het betreft informatie over de inspanningen

Op het gebied van «research en development». Deze werkzaamheden situeren zich zowel op het vlak van het bestaande productieapparaat als wat de ontwikkeling van nieuwe producten betreft. Het betreft zowel de kosten die als immateriële leningen vaste activa werden geactiveerd als degene die als kosten ten laste van het boekjaar werden gelegd. 124. Indien de vennootschap terzake geen werkzaamheden heeft, moet geen vermel¬ding in het jaarverslag gebeuren. 125. In haar Bulletin nr. 26 (maart 1991) heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een advies (Advies nr.

138/4) gepubliceerd dat een verduidelijking geeft over de vermelding betreffende de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling die vol¬gens het Wetboek van Vennootschappen in het jaarverslag moeten worden opgenomen. 126. Voor wat de begrippen onderzoek en ontwikkeling betreft, heeft de CBN zich gebaseerd op de internationale accountingnormen om deze te verduidelijken. 127. Zo wordt lening «onderzoek» gedefinieerd als het systematisch uitvoeren van originele werkzaamheden in de hoop inzicht te verkrijgen en nieuwe wetenschappelijke of tech-nische kennis te verwerven. 128. Het begrip «ontwikkeling» omvat de concrete uitvoering van ontwerpen of stu¬dies voor de productie van nieuwe of verbeterde materialen, werktuigen, producten, procédés, systemen of diensten door gebruik te maken van ontdekkingen of verworven kennis vooraleer een productie te starten die kan worden gecommercialiseerd. Met andere woorden, de «ontwikkeling» omvat de niet-courante technische activiteiten waarbij de resultaten van het toegepast onderzoek of andere wetenschappelijke kennis wordt gebruikt om te komen tot projecten die bruikbaar zijn voor de onderneming. 129. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen stelt in haar lening advies dat de ver-slaggeving betrekking moet hebben op de werkzaamheden die tijdens het voorbije boek-jaar werden verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.